Helsingfors, Finland

Publikationer och konferenser


Inom ramen för NBO-samarbetet genomförs vartannat år en årskonferens, som är öppen för NBOs medlemmar och medlemmars medlemmar. Värdskapet för årskonferensen alternerar mellan medlemmarna. Mellan årskonferenserna sammanträder NBOs styrelse. I samband med dessa möten presteras en rapport från varje land med aktuell information om landets bostadsmarknad, bostadspolitik och den ekonomiska situationen i stort. I mån av behov och intresse arrangerar även NBO andra seminarier på olika teman.

Fakta om Nordens bostadsmarknader
I NBO:s landrapporter sammanställs aktuell information om ekonomisk utveckling, bostadsmarknad och bostadspolitik i respektive land.

Landrapporter maj 2016
Danmark maj 2016
Finland maj 2016
Island maj 2016
Norge maj 2016
Sverige maj 2016


Landrapporter mars 2016
Danmark mars 2016
Finland mars 2016
Island mars 2016
Norge mars 2016
Sverige mars 2016

Landrapporter november 2015

Danmark november 2015
Finland november 2015
Island november 2015
Norge november 2015
Sverige november 2015

Landrapporter maj 2015
Danmark maj 2015
Finland maj 2015
Island maj 2015

Norge maj 2015
Sverige maj 2015

Landrapporter februari 2015
Danmark februari 2015
Finland februari 2015
Island februari 2015
Norge februari 2015
Sverige februari 2015

Äldre landrapporter
Klicka på denna länk för att ladda ned en komprimerad mapp (zip-fil) med äldre landrapporter


Övriga rapporter
Vilka bostadspolitiska utmaningar ser vi från nordisk horisont och hur ser vår gemensamma vision ut för att möta dem? Det och statistik om förvaltade bostäder, nyproduktion, hyresutveckling i NBOs medlemsorganisationer innehåller rapporten ”Boligpolitikk i Norden” (2010).

Den bostadspolitiska utvecklingen i Danmark, Island, Norge och Sverige från 1990 finns beskriven i en artikelsamling kallad ”Boligpolitisk utvikling i Norden 1990 – 2007” (2008)

Energiförbrukningen i bostäder skildras ur nordiskt perspektiv i ”Energi i Boligen” (2008).

Den fysiska tillgängligheten till bostäder i Norden beskrivs i ”Nødvendig for noen - nyttig for alle” (2006)


Material från konferenser

NBOs årskonferens september 2016
8-9 september 2016 bjöd NBO in till årskonferens. Temat för konferensen var Bostadsbyggande till rimligt pris och lockade över 100 personer till Helsingfors. Värd var finska KOVA.

Vid årskonferensen redovisades NBOs utvecklingsprojekt Byggherrar i Norden. Rapporten visar att det i praktiken är omöjligt att bygga samma typ av hus i två nordiska länder på grund av att reglerna skiljer sig för mycket åt. Rapporten pekar ut ett antal åtgärder för att sänka kostnaderna och öka effektiviteten i det nordiska byggandet. Rapporten finns att läsa här.
Vid konferensen delades NBOs bostadspris ut för tredje gången. Priset gick till ett nybyggt bostadshus där man förenat kvalitet i boendet, miljömässiga aspekter och ekonomiskt rimliga lösningar med god arkitektur. Intresset för att vara med och tävla var i år rekordstort bland NBOs medlemmar. Hela 20 tävlingsbidrag kom in från såväl Danmark, Finland, Norge och Sverige. Av dessa utsåg juryn finska Eskolavägens trähöghus till vinnare. De är uppförda av Helsingfors stads bostadsproduktionsbyrå och Helsingfors stads bostäder HEKA. De övriga två nominerade var Fristadsbostäders Åsbovägen i Sverige samt BOB BBLs Treet i Bergen, Norge. Läs mer om de tre projekten och juryns motiveringar här.

Bild från prisutdelningen
Prisutdelning NBOs bostadspris. Jaana Närö, vd Heka, Hannu Penttilä, juryordförande och Pia Iiramo, byggnadsritare Arkitektbyrån Matti liramo. Fotograf: Paula Lehto

Konferensen innehöll också inspirerande föreläsningar med exempel på olika nordiska länder arbetar för att orda bostäder för nyanlända och en studietur till några nya bostadsområden i Helsingfors. Programmet i sin helhet finns här.


NBOs årskonferens september 2014
NBO årskonferens 11-12 september 2014 lockade 160 personer till Reykjavik. Värd var isländska Búseti.

Islands president Ólafur Ragnar Grímsson öppnar NBOs årskonferens.
Foto: Arnaldur Halldórsson


Vid konferensen delades NBOs bostadspris ut för andra gången. Priset gick till ett nybyggt bostadshus där man förenat kvalitet i boendet, miljömässiga aspekter och ekonomiskt rimliga lösningar med god arkitektur. Av 18 inskickade tävlingsbidrag korade juryn danska Sæby Strand, Fredrikshavn Boligforening till vinnare. Två andra projekt fick hedersomnämnanden; svenska Brf Källby Vång, Lund, Riksbyggen och danska Mølholm Have, Vejle, Domea Vejle.
Läs mer om de tre projekten och juryns motiveringar här.


Kurt Eliasson, NBOs ordförande och Páll Gunnlaugsson, juryordförande för NBOs bostadspris 2014 överlämnar vinsten, fasadskylt och diplom, till vinnaren Kim Madsen, Direktør i Frederikshavn Boligforening. Foto: Arnaldur Halldórsson

Vid årskonferensen slutredovisades NBOs satsning ”Bo och förvalta i Norden”. Satsningen har pågått under två år och samlat över 90 deltagare i fyra workshops. Temana för workshopsen har varit: den digitala bostadsmiljön, renovering, kompetensförsörjning/utveckling samt områdes-/stadsutveckling. Experter från de lokala bostadsorganisationerna har delat med sig av sina bästa exempel samt diskuterat framtidens utmaningar och hur de kan mötas på bästa sätt. Slutrapporten finns att läsa här.
Konferensen innehöll också inspirerande föreläsningar och en studietur till bostäder. Programmet i sin helhet finns här.NBOs årskonferens i Oslo augusti 2012
30-31 augusti 2012 bjöd NBO in till årskonferens. Konferensen ägde rum i Oslo med norska NBBL som värdar och samlade 120 personer.

Årskonferensen i Oslo 2012
Fotograf: Arash A. Nejad.

Vid konferensen delades NBOs nya bostadspris ut. Priset gick till ett nybyggt bostadshus där man förenat kvalitet i boendet, miljömässiga aspekter och ekonomiskt rimliga lösningar med god arkitektur. Av19 inskickade tävlingsbidrag blev vinnaren danska Laerkehaven III, Lystrup – Boligforeningen Ringgården. Två svenska projekt fick hedersomnämnanden; Strandparken, Kalmar – Riksbyggen och Höjdenvändan, Lerum – Förbo AB. Läs mer om de tre projekten och juryns motiveringar här.

NBOs bostadspris 2012
NBOs ordförande Kurt Eliasson, juryordförande Bård Isdahl och vinnare av NBOs bostadspris 2012 Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården. Fotograf: Arash A. Nejad.

På programmet i övrigt stod spännande föreläsningar om nordisk bostads- och byggpolitik på 2000-talet och hur efterfrågan ser ut – vilka bostäder vill morgondagens unga, familjer och äldre bo i? Aktuella utmaningar för bostadsorganisationer dryftades i workshops. Det gavs också tillfälle för studiebesök på två nya projekt i Oslo centrum och festmiddag i Operan. För programmet i sin helhet se inbjudan här

Vid konferensen framlades två rapporter. Dels en om aktuella EU-frågor som berör bostadssektorn, dels en samling med landrapporter om aktuella ekonomiska och bostadspolitiska frågor i de nordiska länderna.
 

 
Seminarium om ägarlägenheter

I anslutning till NBO:s styrelsemöte i Stockholm i november2011 hölls ett seminarium om ägarlägenheter. En jämförande analys som tagits fram på SABO av erfarenheter från fyra EU-länder av denna boendeform redovisades och diskuterades. Sedan redogjorde seminariedeltagare för hur denna sektor fungerar i respektive nordiskt land. Alla presentationerna finns här:
Ägarlägenheter – Erfarenheter från fyra EU-länder
Ägarlägenheter i Danmark
Ägarlägenheter i Norge
Ägarlägenheter i Island

Ägarlägenheter i Sverige

NBO årskonferens i Köpenhamn september 2010
2-3 september 2010 var danska BL värdar för NBOs årskonferens i Köpenhamn. Under årskonferensen behandlades flera intressanta frågor med talare från såväl Danmark som Norge och Sverige. En frågeställning som berördes är om vi har råd att bygga och bo i storstäderna. En annan viktig fråga var strategier emot social och etnisk segregation. Program för konferensen finns här. Vid årskonferensen antogs en vision för NBO och vinnare av NBOs pris för bästa nordiska förnyelsearbete delades ut. Här finns en broschyr med information om de tre bästa förnyelsearbetena.

Från Rinkeby till Nørrebro – nordisk konferens om stadsutveckling
Våren 2010 arrangerade svenska SABO en konferens kallad ”Från Rinkeby till Nørrebro – nordisk konferens om stadsutveckling”. Konferensens ena utgångspunkt var pågående arbete i Rinkeby, Stockholm och den andra erfarenheter från Nørrebro, Köpenhamn. Rapport från konferensen finns här. Konferensens program finns här och alla föredragen finns här

Seminarium om byggkostnader
Norska NBBL anordnade i februari 2010 ett seminarium på temat ”Kan byggekostnadene reduseres?”.
Program och föredrag finns här.

  
 
NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer
© 2010